Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Warunki ogólne umów najmu zawierane są przez firmę PPUH AGMIR Agnieszka Stanisławska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Malwowej 77 – zwaną w dalszej części umowy zrób przyjęcie – przekazujący / wypożyczalnia.
 2. Informacje umieszczone w serwisie www.zrobprzyjecie.pl są objęte ochroną prawną i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela strony.
 3. Ceny podane w serwisie www.zrobprzyjecie.pl, nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w zależności od wielkości zamówienia (ilość zamawianych produktów oraz usług, termin realizacji zamówienia oraz aktualna dostępność produktów). Nie mogą jednak ulec zmianie po podpisaniu umowy wypożyczenia z Najemcą i dotyczyć wypożyczanego sprzętu.
 4. Informacje umieszczone w serwisie oraz ulotce reklamowej nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.

WARUNKI DOSTAWY

 1. Dostawa odbywa się do miejsca wskazanego przez najemcę na poziomie parteru, bez wnoszenia po schodach i do pierwszych drzwi, jednak nie dalej niż 20m od dojazdu samochodem.
 2. Najemca jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do budynków – terenów – pomieszczeń gdzie ma być dostarczony wynajmowany sprzęt, droga dojazdowa musi być przejezdna dla pojazdów mechanicznych i wózków.
  Jeżeli nie powyższe warunki nie zostaną spełnione, a nie zostaliśmy o nich poinformowani przy składaniu zamówienia wówczas może to spowodować anulowanie wynajmu – montażu z winy klienta i rozwiązanie umowy najmu w trybie natychmiastowym, bez zwrotu wpłaconych środków.
 3. Koszty rozłożenia i złożenia sprzętu będącego przedmiotem umowy najmu nie są zawarte w cenie wynajmu ani w cenie transportu – stanowią koszt dodatkowy ustalany przy składaniu zamówienia.
 4. Wszelkie postoje ekipy montażowej powstałe z winy wynajmującego lub organizatora stanowią koszt dodatkowy, który wyceniany jest indywidualnie i wynosi od 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju.
 5. Transport sprzętu i wyposażenia stanowi koszt dodatkowy doliczany do kosztu wynajmu i wyliczany jest indywidualnie do każdego zamówienia.
 6. Koszt transportu zależy od miejsca transportu oraz całkowitej wielkości zamówienia. Transport jest liczony za każdy przejechany kilometr (odległość razy 4 przejazdy – magazyn/Klient + Klient/magazyn).
 7. Wypożyczalnia nie gwarantuje dostępności transportu- jest on sprawdzany na bieżąco według wskazanego terminu.
 8. Klient może we własnym zakresie odebrać i zwrócić sprzęt- wymagane jest auto z zamkniętą paką i pasy transportowe do zabezpieczenia sprzętu w transporcie. Nie wydajemy sprzętu na busy z otwartą paką i przyczepki.
 9. Sprzęt wynajmujemy od 1 do 3 dni w tej samej cenie, jeżeli wynajem jest na dłuższy okres- wówczas stawka wyliczana jest indywidualnie do każdego zamówienia.
 10. Wynajmy weekendowe są od piątku w godz 8.00-15.30 i oddawane do poniedziałku w godz 8.00-12.00, co stanowi jedną stawkę wynajmu.
 11. Jeżeli sprzęt Klient odbiera we własnym zakresie – musi we własnym zakresie dopasować jak dużym autem powinien przyjechać, aby odebrać cały zamówiony sprzęt- niektóre sprzęty muszą jechać na stojąco i nie mogą być położone jedno na drugie. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności, czy sprzęt zmieści się do wybranego przez Klienta samochodu/transportu.
 12. Klient musi przyjechać z odpowiednią ilością osób, aby we własnym zakresie zapakować i później wypakować wypożyczany sprzęt.

ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

 1. Całkowity koszt wypożyczenia sprzętu ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia – Ceny w Umowie Protokół Przekazania są cenami umownymi pomiędzy Przekazującym a Odbierającym. Sprzęt wypożyczany jest na czas określony, który ustalany jest między stronami. Możliwe jest wydłużenie czasu wypożyczenia sprzętu tylko za pisemną zgodą Przekazującego. Za wydłużenie wypożyczenia, bez pisemnej zgody Przekazującego, Wypożyczający zostanie obciążony dodatkowymi kosztami – podwójna stawka ustalona w Umowie za każdy wydłużony dzień.
 2. Wysłana oferta jest ważna przez 24h od otrzymania maila lub złożenia w formie pisemnej zamówienia ,bez wpłaty zadatku – jeżeli nie został wpłacony zadatek a w wypożyczalni sprzęt został już wynajęty przez innego zamawiającego, wówczas oferta zostanie zmodyfikowana według dostępności. Klient dokonuje rezerwacji sprzętu do wynajmu w formie pisemnej emailem z informacją o terminie realizacji, wybranym sprzęcie, dacie i godzinie dostawy / odbioru oraz zwrotu, wskazaniem osoby odpowiedzialnej za przekazany sprzęt.
 3. Przy dostawie i zwrocie sprzętu niezbędna jest osoba reprezentująca klienta (Najemcę), wskazana przy składaniu zamówienia i upoważniona do odbioru sprzętu do wynajmu i podpisania protokołu odbioru.
  Brak takiej osoby lub brak z nią kontaktu telefonicznego może spowodować rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z winy wynajmującego.
 4. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest odesłanie przez Klienta potwierdzenia wpłaty ustalonego w ofercie zadatku.
 5. Po sprawdzeniu faktury proforma w zakresie zgodności z ustaleniami klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez wpłatę 50% zadatku liczonego od wartości brutto.
 6. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie anuluje rezerwację/zamówienie i kończy ważność oferty.
 7. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi – prosimy o rozważne składanie zamówień.
 8. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego w terminie do 30 dni przed datą realizacji, wypożyczalnia tytułem kary umownej pobiera 70% ogólnej wartości zamówienia.
 9. Klient może zrezygnować max -10% ilości zamówionego towaru, najpóźniej do miesiąca przed datą realizacji, po tym terminie Klient będzie obciążony pełną kwota zamówionego sprzętu.
 10. Płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej przy dowozie i montażu sprzętu. na 2 tygodnie przed realizacją.
 11. Wszystkie podane kwoty są kwotami NETTO.
 12. Wielkość zamówienia – ilości, należy określić najpóźniej na miesiąc przed realizacją. Po tym terminie pomimo zmniejszenia ilość zamówionego sprzętu przez Klienta – ustalony wcześniej koszt – nie ulega zmianie.
 13. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które wypożyczalnia nie będzie w stanie dostarczyć przedmiotów zawartych w umowie związanych np ze złą jakością zwróconych produktów przez innych klientów lub w ogóle brak zwrotu, Wypożyczalnia zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne ,produkty zastępcze. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony przez Zamawiającego zadatek zostaje mu zwrócony zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.
 14. KAUCJA – płatna gotówką w dniu odbioru i rozliczana w dniu zdania sprzętu. Kwota kaucji podawana indywidualnie do każdego zamówienia.
 15. Kaucja nie jest równowartością kwoty wypożyczanego sprzętu.
 16. Płatności odbywają się na podstawie przelewu i odesłania potwierdzenia wpłaty przed odbiorem, lub gotówką w dniu odbioru (na miejscu nie ma możliwości płatności kartą oraz blikiem).
 17. Przy wynajmie tekstyliów i porcelany zostaje zatrzymana na okres 7 dni.

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Warunkiem przekazania sprzętu Odbierającemu jest uiszczenie przez niego kaucji w wysokości ustalonej indywidualnie w Umowie Protokół Przekazania. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości wypożyczanego sprzętu i nie jest równowartością wypożyczanego sprzętu. Kaucja jest formą zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub utratą w inny sposób. Kaucja podlega zwrotowi po: całkowitym rozliczeniu Umowy Protokołu-Przekazania, zapłaty za wypożyczenie sprzętu, uregulowaniu ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży lub utraty w inny sposób. Wypożyczający może odstąpić od kaucji w uzasadnionych przypadkach ustalając indywidualnie z Najemcą.
 2. Klient (najemca) zwraca wynajmowany sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie i uporządkowanym (nie wymagającym wykonywania serwisu sprzątającego dla jego demontażu). Sprzęt musi być właściwie wyczyszczony i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
 3. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynajmowanego sprzętu powstałe w okresie wynajmu, takie jak rozdarcia, rozcięcia, uszkodzenia konstrukcji i zabrudzenia trudne lub niemożliwe do usunięcia (np. powstałe z flamastrów, farb, tłuszczów, itp.) i to zarówno te, które spowodowane są działaniem klienta (najemcy), jak również działaniem osób trzecich niezwiązanych z najemcą oraz czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, burza, zalanie, itp.).
 4. Zabronione jest używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. używanie namiotów eventowych do zadaszenia grilla lub używanie krzeseł tapicerowanych bez zadaszenia. Dopytaj w wypożyczalni, czy wypożyczany produkt jest z przeznaczeniem na zewnątrz czy tylko do wnętrza budynku.
 5. W przypadku stwierdzenia używania (lub zamiaru używania) namiotów i/lub wyposażenia niezgodnie z przeznaczeniem i ustalonym celem wynajmu sprzęt może być natychmiast zdemontowany i wycofany z wynajmu (następuje rozwiązanie umowy z winy klienta) a wpłacone środki nie zostaną zwrócone.
 6. Montaż namiotów i wyposażenia wymaga równego podłoża (jeżeli podłoże jest utwardzone lub jest nawodnienie trawnika wówczas wiąże się to z dodatkowymi kosztami i jest nie zawsze możliwy, musi być zgłoszony przez klienta przy składaniu zamówienia).
 7. Zabronione jest naklejanie taśm, naklejek samoprzylepnych i innych materiałów mogących pozostawić ślady na konstrukcji lub poszyciu namiotów oraz mebli i sprzęcie technicznym.
 8. Wieszanie na namiocie jakichkolwiek reklam, materiałów promocyjnych, gadżetów i sprzętu technicznego, który obciążyłby lub miał jakikolwiek wpływ na konstrukcję namiotów musi być uzgadniane z wynajmującym.
 9. Zakaz grillowania i stawiania namiotów w pobliżu grilla oraz ognisk, tak aby namioty nie przeszły zapachem, w przeciwnym razie Klient zostanie obciążony kosztami czyszczenia namiotu.
 10. Wszelkie uwagi dotyczące stanu sprzętu i jego zgodności z zamówieniem, a także zauważonych nieprawidłowości należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu. Uwagi zgłaszane odnośnie ilości i jakości sprzętu w późniejszym terminie NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.
 11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu bez poinformowania o tym Wypożyczalni.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.
 13. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, wpłacona kaucja może zostać zatrzymana przez wypożyczalnię lub zostanie naliczona kara w wysokości 50% wartości wynajmu naliczanej za każdy dzień opóźnienia.
 14. W przypadku kradzieży wypożyczanego sprzętu lub uszkodzenie Wynajmujący obciąży Klienta całkowitym kosztem zakupu – cennik według tabeli zamieszczonej w regulaminie.
 15. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 16. W okresie wynajmu klient (najemca) ma obowiązek dozorować wynajmowany sprzęt i niezwłocznie zgłosić wynajmującemu wszelkie nieprawidłowości i zdarzenia dotyczące wynajmowanego sprzętu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania lub przyczynić się do powstania uszkodzeń wynajmowanego sprzętu.
 17. Ostateczna kontrola i przeliczenie zwróconego sprzętu odbywa się w magazynie firmy ul. Malwowa 77, Poznań i jest wiążące dla najemcy jednak nie dłużej niż 14 dni roboczych od daty zwrotu wynajmowanego sprzętu.
 18. Przebarwienia na meblach (kanapach, pufach itd.) są traktowane jako uszkodzenia trwałe, co wiąże się z dodatkowymi kosztami obicia na nowo uszkodzonych rzeczy.
 19. W przypadku dokonania przez Zamawiającego uszkodzeń przedmiotu umowy, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kwota z kaucji równowarta wartości zapisanej w tabeli regulaminu ”uszkodzenia”. W przypadku możliwości naprawy przedmiotu z kaucji zostanie potrącony koszt naprawy.
 20. Ewentualne stwierdzone uszkodzenia lub braki artykułów (np. zbite szyby, plamy, dziury itp.) muszą być zgłaszane przez Zamawiającego przy odbiorze, przed podpisaniem protokołu odbioru sprzętu. Podpisanie protokołu, potwierdza brak zastrzeżeń i akceptację warunków/regulaminu wypożyczalni.

UWAGA: PLAMY OD WOSKU TRAKTOWANE SĄ JAKO TRWAŁE USZKODZENIE OBRUSU / kaucja zostaje zatrzymana do momentu dodatkowego prania – koszt 30 zł/szt, jeżeli po praniu plamy nie zejdą, Klient pokrywa kwotę jak za całkowite uszkodzenie.

SPRZĘT
KOSZT USZKODZENIA (NETTO)
Krzesła
 
Krzesło czarne składane
60 zł
Krzesło czarne składane VIP
80 zł
ISO
120 zł
Krzesło tapiceowane na płozach
120 zł
Bankietowe
150 zł
Białe drewniane rozkładane
100 zł
Chiaviari/Czarne metalowe/BOHO/Przezroczyste Ghost/ złote metalowe
250 zł
Krzesło dekoracyjne
600 zł
Fotel typu Paw
3000 zł
Tron weselny
3000 zł
Poduszki
 
biała/beżowa/czarna
60 zł
Pokrowce na krzesła
 
strecz biały/czarny/szary
20 zł
pokrowiec biały z kokardą
50 zł
Pulpit do krzesła tapicerowanego
60 zł
Hokery
 
Hoker HR02
200 zł
Hoker HR01/HR03
250 zł
Hoker HR00
250 zł
Stoły okrągłe
 
fi 68
250 zł
fi 120/fi 155
500 zł
fi 180
1000 zł
Stoły prostokątne
 
120x80/76x152/75,2×182,9/180x100/198,2×91,4
450 zł
80x80x76
250 zł
Stół na koziołkach
600 zł
Stoły koktajlowe
 
fi 80 ST00
350 zł
lakierowany ST03, ST04
800 zł
uszkodzenie blatu w stołach ST03, ST04
300 zł
Stoły niskie
 
biały 60x60 SN01/biały 60x120 SN02/czrny 60x60 SN03/czarny 60x120 SN04
600 zł
uszkodzenie blatu w modelach 60×60 SN01/biały 60×120 SN02/czrny 60×60 SN03/czarny 60×120 SN04
350 zł
biały SN07
300 zł
koktajlowy SN05
300 zł
druciany SN06
100 zł
Obrusy prostokątne
 
140x180/150x240/150x260/strecz 120x80/strecz 180x100/strecz 200x90
200 zł
obrus klasyczny, welurowy i cekinowy 220x320/230x330
250 zł
bieżnik cekinowy, muślinowy, naturalny
80 zł
Obrusy okrągłe
 
fi 220/ fi 270
150 zł
strecz biały/czarny na stół fi 180
200 zł
obrus okrągły klasyczny, welurowy fi 315/fi 320
250 zł
obrus cekinowy fi 315/fi 320
250 zł
Serwetki bankietowe
 
50x50
10 zł
obrączki na serwetki 01
20 zł
obrączki na serwetki 02/03/04/05/06/07/08
15 zł
Obrusy na stoły koktajlowe
 
strecz fi 80
150 zł
strecz niski fi 80
150 zł
Skirting
 
Skirting
200 zł
klipsy do mocowania
10 zł
Ławostoły
 
Ławostoły
550 zł
cerata w kratę
150 zł
Sofy
 
sofa 3-osobowa
650 zł
sofa 2-osobowa/ bujak na stelażu
550 zł
fotel
450 zł
pufa kwadratowa niska
250 zł
fotel obrotowy niski/ pufa sako XXXL
250 zł
obicie sofa 3/2-osobowa
350 zł
obicie fotel
250 zł
pufa okrągła niska
150 zł
Leżaki/hamaki
 
Leżaki
170 zł
hamaki drewniane
500 zł
hamaki stalowe delux
650 zł
hamaki drewniane delux
650 zł
poszycie/tkanina do leżaka
30 zł
poszycie/tkanina do hamaka
60 zł
koc piknikowy
30 zł
Namioty
 
3x3 stelaż
2200 zł
3x6 stelaż
2800 zł
6x6 biały II
4000 zł
6x6 biały III
4000 zł
6x12 biały I/II
3500 zł
ściana do namiotu
150 zł
dach namiotu 3x3
800 zł
dach namiotu 3x6
1400 zł
dach namiotu 6x6
2500 zł
uszkodzenie/brak zwrotu pokrowca transportowego
100 zł
uszkodzenie szabli+przełożenie
150 zł/szt
podłoga drewniana/ podłoga plastikowa modułowa
100 zł/m
obciążniki do namiotów
250 zł
namiot gwiazda 64
5000 zł
namiot gwiazda 100
6000 zł
namiot gwiazda 160
8000 zł
ściana do namiotu typu gwiazda
500 zł
ażurowa altana na ceemonię zaślubin
2500 zł
Parasole
 
parasole ogrodowe 4m
1800 zł
uszkodzona szabla+przełożenie
150 zł/szt
płyty - obciążenie
50 zł/szt.
uszkodzenie/brak zwrotu pokrowca do transportu
50 zł/szt.
parasole dla dzieci
400 zł
Meble LED
 
kostka LED 40x40
350 zł
bar LED front
1200 zł
bar LED narożnik
1000 zł
stół koktajlowy LED 60x60
600 zł
pufa LED - snake
600 zł
hoker LED
600 zł
doniczka LED 47x47x72
500 zł
stół okrągły niski LED 68x68x41
500 zł
cooler LED 32x32x27
250 zł
kostka LED 50x50x50
400 zł
regał/cooler LED - 120x40x40
750 zł
kula LED 40x40x40
250 zł
bar okrągły LED 150x60x115
1500 zł
stół koktajl okrągły 60x60x112
750 zł
stół okrągły 80x80x76
800 zł
zasilacz do mebli led
50 zł/szt.
pilot do mebli led
40 zł/szt.
ledon napisy krótkie/długie
1200 zł/ 1600 zł
zasilacz do ledona
100 zł
cyfra led
800 zł
kurtyna/ siatka led
120 zł/szt
brak zwotu kartonu do mebli
25 zł - 200 zł
Podtalerze
 
szklane
60 zł
tworzywo
30 zł
Zastawa
 
talerz deserowy
25 zł
talerz płaski obiadowy/ bulionówka ze spodkiem/ filiżanka ze spodkiem/ sosjerka/ cukierniczka/ dzbanek do mleka
35 zł
sosjerka/ cukierniczka/ dzbanek do mleka
40 zł
szkło kryształowe Opera
25 zł/szt.
Timeless - kieliszek do wieży szampanowej
25 zł/szt.
szkło basic/ sztućce srebrne/ dzbanek na sok i wodę
10 zł
patera szklana złota/ srebrna
60 zł
półmisek wklęsły owalny/ półmisek płaski owalny/ półmisek podłużny
60 zł
złote sztućce
20 zł/szt.
Catering
 
Termosy
120 zł
roll top
650 zł
warnik/ kociołek elektryczny do zupy/ dozownik do napojów zimnych /podgrzewacz do wina
300 zł
pojemnik GN
70 zł
wózek kelnerski
350 zł
grill węglowy mały
450 zł
grill węglowy-przemysłowy
2400 zł
cooler ogrodowy
950 zł
grill gazowy/ patelnia gazowa
3200 zł
ekspres Delonghi
4000 zł
ekspres Handi
5500 zł
garnek 50l hendi
550 zł
fontanna czekoladowa handi mała
400 zł
ognisko przenośne fi 80
400 zł
kije do ogniska
20 zł/szt
trójnóg z paleniskien nad ognisko
400 zł/kpl
transporter do gn
1200 zł
chłodziarka 90l
2400 zł
chłodziarka 320l
3200 zł
chłodziarka 360l
3500 zł
chłodziarka 450l
4000 zł
lodówka/zamrażarka retro
2000 zł
zamrażarka przeszklona z przodu 75l
700 zł
zamrażarka 100l otwierana z góry
1000 zł
kostkarka 20kg/24h
2200 zł
patelnia gazowa fi 80
2500 zł
Kordony/stojaki/kosze/wieszaki
 
skrzynki dekoracyjne
50 zł
kordony
200 zł
sznur do kordona
120 zł
sztaluga metalowa
300 zł
sztaluga drewniana
120 zł
popielniczka z koszem
200 zł
kosz na śmieci
150 zł
stacja dezynfekcji
300 zł
lustro stojące
280 zł
stojaki na ubrania/ulotki
150 zł
szatnie
800 zł
numerek do szatni
30 zł
poszycie/materiał do zastawek
100 zł
zastawka stelaż
250 zł
noga od zastawki
80 zł
Oświetlenie
 
świeczniki złoty z kulką/ czteroramienny
250 zł
świecznik 8 ramienny przeźroczysty/ 10 ramienny złoty
500 zł
osłonka do swiecznika szklana/akrylowa
30 zł
świecznik sebrno szklany
130 zł/szt
świecznik złoty na cienkiej nóżce
50 zł/szt
girlandy świetlne
850 zł
świeczka led
20 zł/szt
żarówka led
25 zł
Parasole grzewcze
 
Parasole grzewcze
1800 zł
Multimedia
 
mikrofon+baza/ ekran pr./ mobilny statyw do TV
500 zł
projektor
1500 zł
2*mikrofon+baza
500 zł
kolumna
1000 zł
mobilny stolik prezentacyjny
350 zł
TV LG 65 calowy
4500 zł
Meble dla dzieci
 
krzesła dla dzieci
80 zł
stoliki dla dzieci
160 zł
namiot tipi
400 zł
krzesełko do karmienia
140 zł
Dekoracje stołów i sal
 
wózek do tortu
2000 zł
złote/ srebrne klatki ozdobne
150 zł/szt.
złoty kielich
150 zł/szt.
metalowo - drewniane klaty ozdobne
400 zł/szt.
tuba szklana 20cm/ 40cm
40 zł
tuba szklana 60cm/ 70cm
60 zł
złote okrągłe patery 40cm
50 zł
złote lustrzane okrągłe patery 51cm/ 61cm
300 zł
przezroczysta misa plastikowa cooler
150 zł
złota misa stalowa cooler
250 zł
podstawki do tortu i ciast
80 zł/szt.
zdobione tynkiem donice
1000 zł/szt.
bukiety ze sztucznych kwiatów
700 zł
Czerwony dywan 5x1,2m
450 zł
Czerwony dywan 10x1,2m
750 zł
Czerwony dywan 15x1,2m
950 zł
strusie pióra
25 zł/szt
budka telefoniczna
3000 zł
ławka od kpl do budki telefonicznej
1000 zł
skrzynka na listy od kpl do budki telefonicznej
600 zł
drogowskaz od kpl do budki telefonicznej
300 zł
szklany kielich ozdobny/koniakówka
150 zł
podesty do bufetów
60 zł/szt
patery czarne
50 zł/szt
łupek czarny
120 zł/szt
etażerka duża
500 zł
etażerka mała
350 zł
podesty złote/walce
200 zł/szt
stojaki przeźroczyste 60cm/80cm/100cm
180 zł/200 zł/230 zł
stojak metalowy do kwiatów złoty/biały 70cm
200 zł/szt
łuk/most na kwiaty
700 zł/szt
stojak do kwiatów klepsydra
250 zł/szt
stojak złoty druciany do kwiatów/ ażurowy
200 zł/szt
stół na beczkach - blat
500 zł
beczka dębowa
500 zł
klęcznik do kościoła
1500 zł
krzesła dekoracyjne do kościoła od kpl z klęcznikiem
500 zł
drzewko wiśniowe
1000 zł
wachlarz bambusowy
15 zł/szt
parasol przeźroczysty
60 zł/szt
ścianka falująca/ cekinowa element 30/30
40 zł/szt
stojak do ścianki cekinowej/falującej
550 zł
Meble z palet
 
kanapa
300 zł
ława
250 zł
pufa
200 zł
stół
300 zł
stół mniejszy
250 zł
poduszka do mebli z palet
90 zł/szt.
Pozostałe
 
agregat
7000 zł
przewody elektryczne - rozdzielnia
1000 zł
przewód na bębnie
600 zł

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wynajmowanych namiotów, mebli i sprzętu technicznego zawsze udzielamy klientowi (najemcy) ustnych informacji z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 2. Klient jest zobowiązany do udzielenia osobom trzecim korzystającym z przedmiotów najmu instruktażu bezpiecznego użytkowania wynajętych namiotów, mebli i sprzętu technicznego.
 3. W obrębie wynajętych namiotów, wyposażenia i sprzętu technicznego klient jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
 4. Klient akceptuje fakt, że użytkowanie namiotów musi zostać wstrzymane jeżeli występują niekorzystne warunki atmosferyczne, a w szczególności silny wiatr (o sile większej niż 6 m/sek – dla namiotów lekkich lub 10 m/sek – dla hal namiotowych. W przypadku wystąpienia silnego wiatru i/lub opadów atmosferycznych poszycie namiotu musi być szczelnie zamknięte.
 5. Klient akceptuje fakt, że użytkowanie parasoli musi zostać wstrzymane jeżeli występują niekorzystne warunki atmosferyczne, a w szczególności silny wiatr (o sile większej niż 30 km/h ) W przypadku wystąpienia silnego wiatru i/lub opadów atmosferycznych parasol musi być złożony – zamknięty i spięty.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odbierający ponosi pełną odpowiedzialność za Sprzęt od momentu przekazania go, mocą Umowy Wypożyczenia-Przekazania, do momentu zwrotu przedstawicielowi Przekazującego SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni. KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych Klienta następuje przez podpisanie Protokołu Przekazania.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia, które mogą mieć miejsce podczas załadunku i rozładunku na mieniu Wypożyczającego np. samochód, dom, posesja itp.
 3. Ubezpieczenie nie jest wliczane w cenę najmu. Klient wykupuje ubezpieczenie w własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Podczas załadunku i rozładunku sprzętu należącego do Zrób Przyjęcie, Malwowa 77, 60-175 Poznań, osoba pomagająca Wypożyczającemu sprzęt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia , które mogą mieć miejsce podczas załadunku i rozładunku na mieniu Wypożyczającego np. samochód, dom, posesja itp.
 5. Przekazujący sprzęt – Zrób Przyjęcie, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia powstałe na mieniu wypożyczającego podczas montażu i demontażu oraz podczas okresu użytkowania sprzętu przez wypożyczającego np. uszkodzenia parkietu przez stoły, krzesła, ścianki, świeczniki itp.

GWARANCJA JAKOŚCI

Firma ZRÓB PRZYJĘCIE gwarantuje dobry stan techniczny i wizualny wynajmowanego sprzętu.

W razie wystąpienia awarii dołożymy wszelkich starań aby rozwiązać napotkane problemy w jak najkrótszym czasie.